प्यूठान नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको पहिलो बैठकको झलक हरु