प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको प्यूठान नगरपालिकाको सूचना