शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा गुणस्तर शिक्षाका लागि मापदण्ड सम्बन्धि कार्यशाला