Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
अोम भक्त थापा ना.सु योजना शाखा
दिपक पौडेल कम्प्युटर अपरेटर pintouch100@gmail.com 9866889509