Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
काशिराम उपाध्याय सव.इन्जिनियर प्राबिधिक
ओमभक्त थापा ना.सु पन्जिकरण