FAQs Complain Problems

प्यूठान नगरपालिका कृषि बिकास शाखाद्वारा कार्यान्वयन गरिने आ.व. २०७८/०७९का वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सूचना

सामुहिक प्याज खेती कार्यक्रम
राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली बस्तुको साना व्यवसायीक उत्पादन केन्द्र(पकेट बिकास) कार्यक्रम
राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली बस्तुको साना व्यवसायीक उत्पादन केन्द्र(पकेट बिकास) कार्यक्रम निरन्तरता 
५० % अनुदानमा च्याउको विउ वितरण 

प्यूठान नगरपालिका कृषि बिकास शाखाद्वारा कार्यान्वयन गरिने आ.व. २०७८/०७९का वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सूचना

सामुहिक प्याज खेती कार्यक्रम
राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली बस्तुको साना व्यवसायीक उत्पादन केन्द्र(पकेट बिकास) कार्यक्रम
राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली बस्तुको साना व्यवसायीक उत्पादन केन्द्र(पकेट बिकास) कार्यक्रम निरन्तरता 
५० % अनुदानमा च्याउको विउ वितरण