FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
प्यूठान नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 09/24/2020 - 12:43 PDF icon प्यूठान नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf
मर्मत स‌ंभार कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:40 PDF icon मर्मत स‌ंभार कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
योजना प्रक्रिया, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७५ 09/22/2020 - 15:37 PDF icon योजना प्रक्रिया, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७५.pdf
वडास्तरीय नमूना कृषि उपज व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७५ 09/22/2020 - 15:34 PDF icon वडास्तरीय नमूना कृषि उपज व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७५.pdf
बालस‌ंरक्षण नीति २०७४ 09/22/2020 - 15:31 PDF icon बालस‌ंरक्षण नीति २०७४.pdf
बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका - २०७४ 09/22/2020 - 15:30 PDF icon बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका - २०७४.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा करारमा सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/22/2020 - 15:27 PDF icon करारमा सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा करारमा प्राविधीक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ 09/22/2020 - 15:25 PDF icon प्यू.न.पा.मा करारमा प्राविधीक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 09/22/2020 - 15:20 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
प्यूठान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 09/14/2020 - 13:12 PDF icon प्यूठान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages