FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
प्यूठान नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन 08/12/2021 - 12:58 PDF icon CCF08112021.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:46 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
जनता आवास, अति विपन्न, एकल महिलाहरुका लागि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:44 PDF icon जनता आवास, अति विपन्न, एकल महिलाहरुका लागि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
टोल विकास संस्था कार्यबिधि, २०७५ 09/24/2020 - 13:43 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यबिधि, २०७५ .pdf
नगर शिक्षा विकास अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:42 PDF icon नगर शिक्षा विकास अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
नगरपालिकाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:32 PDF icon नगरपालिकाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ 09/24/2020 - 13:28 PDF icon न्यायीक समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५.pdf
प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिहरुको कार्य संचालन कार्यविधी -२०७५ 09/24/2020 - 13:25 PDF icon प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिहरुको कार्य संचालन कार्यविधी -२०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:46 PDF icon कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको राहत वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:44 PDF icon प्यूठान नगरपालिकाको राहत वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 09/24/2020 - 12:43 PDF icon प्यूठान नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf
मर्मत स‌ंभार कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:40 PDF icon मर्मत स‌ंभार कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
योजना प्रक्रिया, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७५ 09/22/2020 - 15:37 PDF icon योजना प्रक्रिया, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७५.pdf
वडास्तरीय नमूना कृषि उपज व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७५ 09/22/2020 - 15:34 PDF icon वडास्तरीय नमूना कृषि उपज व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७५.pdf
बालस‌ंरक्षण नीति २०७४ 09/22/2020 - 15:31 PDF icon बालस‌ंरक्षण नीति २०७४.pdf
बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका - २०७४ 09/22/2020 - 15:30 PDF icon बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका - २०७४.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा करारमा सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/22/2020 - 15:27 PDF icon करारमा सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा करारमा प्राविधीक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ 09/22/2020 - 15:25 PDF icon प्यू.न.पा.मा करारमा प्राविधीक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 09/22/2020 - 15:20 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
प्यूठान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 09/14/2020 - 13:12 PDF icon प्यूठान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 09/14/2020 - 13:10 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधी 06/19/2019 - 00:00 PDF icon CCF06282021_0002.pdf
प्यूठान नगर राजपत्र 06/10/2019 - 00:00 PDF icon raj patra 1.pdf, PDF icon rajpatra 2.pdf
प्यूठान नगरपालिकाकाे विनियाेजन एेन 2075-76 08/20/2018 - 17:02 PDF icon विनयोजन ऐन २०७५-७६.pdf
प्यूठान नगरपालिकाकाे अा‍‍र्थिक एेन 2075-76 08/20/2018 - 17:01 PDF icon अार्थिक एेन २०७५-७६.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ 03/06/2018 - 15:19 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ 03/06/2018 - 15:19 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन २०७४.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ 03/06/2018 - 15:17 PDF icon गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
प्यूठान नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ 03/06/2018 - 15:16 PDF icon निर्णय प्रमाणीकरण कार्यविधि .pdf
प्युठान नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ 03/06/2018 - 15:16 PDF icon प्युठान नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
प्युठान नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ 03/06/2018 - 15:14 PDF icon प्युठान नगरपालिकाको शिक्षा ऐन.pdf
प्युठान नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ 03/06/2018 - 15:13 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
प्युठान नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 03/06/2018 - 15:13 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 03/06/2018 - 15:10 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
प्युठान नगरपालिकाको विनियोजन ऐन -२०७४ 02/01/2018 - 11:30 PDF icon प्युठान नगरपालिकाको विनियोजन ऐन -२०७४.pdf
आर्थिक ऐन 01/24/2018 - 14:21 PDF icon aarthik yen 2074.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 01/17/2018 - 11:56 PDF icon स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४.pdf