FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

प्यूठान नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को ठेक्का नं. १,३ र ४ को सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 

आशयको सूचना

ठेक्का नं. 20,21,22 को आशयको सूचना