आ.व. २०७५/७६ को आगमन संगै प्युठान नगरपालिकामा विधुतीय हाजिरीको सुरुवात(२०७५/०४/०१)