FAQs Complain Problems

सूचनाको हक

प्यूठान नगरपालिकाबाट सम्पादित कार्यहरुको वार्षिक विवरण आ.व. २०७६/०७७

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिमको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।