प्युठान नगरपालिकाका समसामयिक बिषयहरुमा छलफल कार्यक्रममा