ठेक्का नं 14-MUN-2075/76/FV Bid Addendum गरिएको बारे

बिस्तृत जानकारीको लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस । 

ppmo.gov.np

https://bolpatra.gov.np/egp/ 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निबेदनको ढाचा परीमार्जित भई निम्नानुसारको भएको जानकारी गराउन चाहन्छौ 

Pages