FAQs Complain Problems

आर्थिक ऐन, २०७७ ले प्रदान गरेको छुट सुविधाको जानकारी सम्बन्धमा

करदाता सेवा कार्यालर चकचकेले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २१ ले आय विवरण पेश नगरी नन्फाईलर रहेका करदाताहारुलाई गरेको छुट सुविधाको विवरण 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.